Nyomtatás

Adatkezelés

A  Bono Utazási Központ Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90966/2015.

Adatkezelési nyilatkozat
1. A Bono Utazási Központ Kft.  elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, tiszteletben tartja privát szférájuk védelmét. A Bono Utazási Központ Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós joggal, valamint a reklámszabályozással, elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

2. A Bono Utazási Központ Kft. azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek felhasználásához és kezeléséhez a Felhasználó hozzájárulását adta és kizárólag arra a célra és addig az időtartamig, amit a jelen nyilatkozat meghatároz.
 
Az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
1.Az adatkezelés célja a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás(ok) nyújtása a következő weboldalainkon keresztül: www.bonoutazas.hu, www.skandinavia.hu, www.malta.utazas.hu, www.portugalia.utazas.hu

2. Az adatkezelés jogalapja, hogy a személyes adatok Bono Utazási Központ Kft. általi felvétele és kezelése a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást az adott hírlevél igénybevételével illetve megrendelésével adja meg. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3. Az adatkezelés a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseiknek megfelelően, a jogszabályok betartása mellett történik. A kezelt adatokat semmilyen céllal nem adhatja tovább a Bono Utazási Központ Kft., felhasználásra csak saját célú kutatás, illetve statisztika készítése érdekében kerülhet sor.

4. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése vagy az adatkezelés céljának megszűnése. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az alábbi elérhetőségen: info@bonoutazas.hu .

5. Minden más esetben a Bono Utazási Központ Kft. a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése céljából.
 
Jogorvoslati lehetőségek
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).