Nyomtatás

Utazási feltételek

Szerződéskötési feltételek:

Az utazási szerződés az alábbi személyi és tárgyi feltételek megvalósulásával jön létre:

 1. Az utazási feltételek elfogadása.
 2. Az utas jelentkezésének nyilvántartásba vétele.
 3. Az utas megrendelésének írásbeli visszaigazolása.
 4. A részvételi díj beérkezése a BONO bankszámlájára vagy pénztárába.

Az utas a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az utazási szerződés aláírására.
A BONO felhívja az utas figyelmét, hogy az utazási szerződés csak az előbb felsorolt feltételek mindegyikének hiánytalan megvalósulásakor lép hatályba. A BONO elutaztatási kötelezettsége csak attól a naptól kezdve áll fenn, amikor az utazási szerződés hatályba lépett.

Utazási feltételek

Az utazásszervező a Bono Utazási Központ Kft., továbbiakban: BONO (cím: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49., telefonszám: 235 80 10, adószám 13385613-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-732549, GKM EKH szerinti nyilvántartási szám: U-000577, ügyeleti telefonszám +36 30 278 6215). Jelen szerződési feltételek megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállás-szolgáltatás vagy utazási csomagnak nem minősülő egyedi szolgáltatás képezi. A Bono Kft. a Bono Utazási Központ és a Skandináv Utazási Központ utazásszervezője.
A vagyoni biztosítékról a BONO az EUB Utazási Biztosító Zrt. társasággal kötött biztosítási szerződést. A földrajzi korlátozásokat nem tartalmazó kötvény száma 29918 – KE – 01/2017.
A biztosítási fedezet 200.000.000 Ft.

1. Irányadó jogszabályok

A Bono által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyv, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: R) rendelkezései, a jelen szerződési feltételekben foglaltak, valamint a Bono és az utas között létrejövő egyedi utazási szerződésben foglaltak az irányadók.

2. A szerződés létrejötte

2.1. Az utazási szerződés az utas(ok) és a Bono között az utazási szerződés aláírásával, vagy a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg megfizetésével egyidejűleg jön létre. Az írásos szerződésnek tartalmaznia kell minden a szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozatot, melyeket a R. 4.§-a meghatároz:

 1. az utas nevét és lakcímét,
 2. az utazás kezdetének és befejezésének helyét és időpontját. A Bono fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a szerződéskötéskor előre nem látható esemény azt indokolja – az utassal egyeztetve –, az utazás időpontját megváltoztassa.
 3. az utas által megrendelt szolgáltatásokat,
 4. a részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő díjakat, adókat, illetékeket (pl. üdülőhelyi díj, adó, repülőtéri illeték).

Tartalmaznia kell továbbá a R.4.§ és 13. §-aiban előírtakat:

 1. az utazásszervező nevét, székhelyét, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által történt nyilvántartásba vétel számát, telefonszámát,
 2. az utazásközvetítő nevét, címét és telefonszámát
 3. az úti célt, az útvonalat, az indulás pontos helyét és időpontját és a jelentősebb tartózkodási helyeket,
 4. a szálláshely típusát a főbb jellemzőinek meghatározásával, helyét, a szálláshely szerinti ország szabályainak – amennyiben ilyen szabály létezik – megfelelő komfortfokozatát, amennyiben a szálláshely szerinti ország komfortfokozatra vonatkozó szabályai eltérnek a hazaitól, úgy az erre vonatkozó figyelemfelhívást, valamint azt, hogy az eltérő komfortfokozatnak – amennyiben ezt Magyarországon hatályos jogszabály szabályozza – a hazai besorolás szerint mi a megfelelője,
 5. a díj forintban meghatározott összegét, és hogy ez mely szolgáltatásokra nyújt fedezetet, a befizetendő előleget, a díj fennmaradó részét és megfizetésének rendjét,
 6. a személyek szállításának eszközét és annak jellemzőit, az utasosztályokat, valamint az utasok által elfoglalható helyet (pl. kabin- vagy hálóhely hajón, hálófülke vonaton),
 7. az étkezésekre vonatkozó tájékoztatást, amely kizárólag annak módozatára (büfé, fél- vagy teljes panzió stb.) vonatkozik,  
 8. azokat a programokat, amelyeket az utazási vállalkozó a díj ellenében nyújt.

2.2. Az utazási szerződés létrejöttének további feltétele, hogy a Bono az utazás írásos megrendelését írásban visszaigazolja.

2.3. Ha az utas nem személyesen jár el az utazási szerződés létrehozásakor (jelentkezik, fizet be előleget, ír alá utazási szerződést), úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy (megbízott) a BONO felé az utas (megbízó) és a közte létrejött megbízási jogviszony jogszerűségét – legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – meghatalmazással igazolja, az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek alanyává a megbízó (az utas) válik. Az eljáró személy (megbízott) köteles minden, az utazási szerződéssel kapcsolatos, birtokába jutott – okiratot, tájékoztatót a megbízónak (utasnak) haladéktalanul átadni. Az átadás elmaradásából keletkezett károkért a BONO-t semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Amennyiben az eljáró személy meghatalmazást nem csatol, az esetleges jogosulatlan megbízás vagy a megbízás nélküli ügyviteléből, eljárásából fakadó, a BONO-t ért, illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelősséggel tartozik.

2.5. Ha BONO a jelentkezést csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés akkor jön létre, ha BONO az utast jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról írásban külön értesíti. Ezen értesítésig az utas jelentkezését BONO bármikor visszavonhatja, és a befizetett előleget visszafizeti. A BONO bármikor visszamondhatja a jelentkezést, amennyiben az utas jelentkezését nyilvántartásba vette, az utas azonban az előleget nem fizette meg.

3. Utazási ajánlatok

Az utazási szolgáltatások pontos meghatározását, leírását, minőségét, időtartamát, a részvételi díjat, a fakultatív programok leírását, a részvételi díjakon felül fizetendő egyéb díjakat és költségeket és azok tartalmát, továbbá a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat, a BONO által elektronikus úton közzétett utazási ajánlatai rögzíti. Az utas az utazási szerződés aláírásával tanúsítja, hogy a szolgáltatásokat, azok igénybevételének feltételeit megismerte és azokat elfogadta.

A BONO az általa az interneten vagy más elektronikus úton közzétett utazási ajánlataiban köteles egyértelműen és pontosan megadni az utazással érintett országok be- és átutazásra vonatkozó előírásait, valamint a célországra jellemző éghajlat, életmód, étkezési szokások, továbbá az utazási szempontból jelentős, de a hazaitól eltérő szabályok és szokások ismertetését. A BONO által hitelt érdemlően nyújtott információk figyelmen kívül hagyásából eredő költségek, károk az utast terhelik.

Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem a BONO ad ki, az utazási szerződés teljesítése és a BONO kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem a BONO-n, sem annak közreműködőin; azokért a BONO nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

4. Úti okmányok beszerzése

A kiutazáshoz érvényes világútlevél, vagy jogszabályban előírt más úti okmány beszerzéséről az utas gondoskodik. Az ennek hiányából eredő károkért és költségekért a BONO nem vállal felelősséget. Amennyiben a BONO az utazási szerződés megkötésekor vállalja, hogy az utazáshoz szükséges okmányokat az iroda szerzi be, úgy egyidejűleg tájékoztatja az utast az őt terhelő adatszolgáltatási határidőkről. A határidők elmulasztása miatt meg nem valósuló utazásért, valamint ennek felmerülő költségeiért az utas tartozik felelősséggel.

A nem európai uniós állampolgárságú utasok a beutazási szabályokkal kapcsolatban érdeklődjenek az adott konzulátuson, illetve nagykövetségen, vagy kérjék utazási irodájuk segítségét. A be- és kiutazási szabályok be nem tartása és az ebből eredő költségek az utast terhelik.

5. Biztosítás

A BONO által szervezett utazásoknál betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére utasbiztosítás köthető az utazási irodában. Ezen felül a BONO, mint szerződő az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel útlemondásra és útmegszakításra (a továbbiakban: "útlemondási biztosítás") vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az utas az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. Az útlemondási biztosításra vonatkozó szerződési feltételek és az ügyféltájékoztató megtekinthetők a www.bonoutazas.hu és a www.skandinavia.hu internetes oldalakon, illetve az értékesítő utazási irodákban.

Az útlemondás, valamint a betegség, baleset és poggyászkár (BBP) esetére vonatkozó biztosítások árát a részvételi díj nem tartalmazza.

6. A részvételi díj

A részvételi díj – a katalógusban foglalt eltérő kikötés hiányában – az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a BONO eljárási díját, illetve szervezési költségét, továbbá az ÁFA összegét foglalja magában. A részvételi díjban nem szereplő, de az utast terhelő, külön feltüntetett díjak, adók, illetékek összege az adott hatóság, üzemeltető egyoldalú rendelkezése következtében változhat.

A részvételi díj nem tartalmazza az utasnak a légi személyszállítási szerződés megszüntetésével kapcsolatban a BONO-nál felmerülő munkadíjat, melyet e szerződés 9. pontja részletez. A BONO fenntartja magának azt a jogot, hogy esetenként kedvezményes (csökkentett részvételi díjú) akciókat hirdessen meg, bonyolítson le, olyan árakon, amelyek a tájékoztatójában vagy annak mellékleteiben nem szerepeltek. Ez nem módosítja a már előleggel, vagy teljesen befizetett díjú utazások mindkét fél (utas és BONO) által elfogadott feltételeit. Ez esetben a részvételi díj a mindenkori szerződéskötéskor meghatározott részvételi díj.

7. Az előleg és a részvételi díj befizetésének határideje

A BONO által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a. A részvételi díj fennmaradó összegét az utazás megkezdése előtt 30 nappal kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés miatt korábbi idő indokolt.

Amennyiben ezen időpontig az utas nem egyenlíti ki a teljes részvételi díjat, a BONO külön értesítés nélkül elállhat a szerződéstől. Az utas ez esetben köteles a BONO-nak a szerződés 9. pontjában közölt kártalanítási összeget – az ott szabályozott módon és mértékben, az utazás megkezdése előtti legkésőbb 15., illetve a külföldi közreműködővel kötött szerződés szerinti napon történő elállásra vonatkozó előírások figyelembevételével – megtéríteni.

A BONO a teljes részvételi díj befizetése ellenében az utazás előtti 1 héten belül utazási okmányokat (repülőjegy, hotel voucher, stb.), vagy a szolgáltatások igénybevételére jogosító utalványt, „Részvételi jegyet” ad át az utasnak, mely utóbbit a társasutazás megkezdése előtt kérésre a BONO megbízottjának be kell mutatni, ellenkező esetben az utas az utazáson nem vehet részt. Társasutazás során az utas a BONO útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe, amennyiben erre lehetőség van. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi a repülőtársaságok szolgáltatásaival kapcsolatban az alábbiakat: előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgéptípus vagy repülőtársaság cseréjére sor kerülhet. A díjmentesen feladható útipoggyász súlyát a tényleges légi fuvarozó üzletszabályzata határozza meg. Az üzletszabályzat a repülőjegy mellékletében, illetve az adott légi fuvarozó honlapján olvasható.

Egyes szolgáltatásoknál a helyszínen a szolgáltatások igénybevétele előtt (megérkezéskor) dombornyomású bankkártya formájában óvadékot kell letenni, amit az utas a szolgáltatások igénybevételét követően akkor kap vissza, ha a szálláshely berendezéseiben nem okozott kárt, illetve nincs leltárhiány és a szálláshelyet olyan állapotban adta át, ahogyan átvette. Egyes utaknál az utasnak a helyszínen további költségeket kell fizetnie (pl. üdülőhelyi díj stb.). Az iroda az erre vonatkozó, rendelkezésre álló információkat az utazási szerződésben, vagy annak mellékleteiben teszi közzé.

A BONO felhívja a figyelmet arra, hogy az autókölcsönző cégek nem típusra, hanem csak kategóriára fogadnak el foglalást, valamint arra, hogy a bérautó átvételéhez megfelelő fedezettel rendelkező dombornyomású bankkártya szükséges, amelyről az autókölcsönző cégek a fedezet összegét zárolják. Ennek hiányában az autókölcsönzők megtagadhatják az autó átadását, és erre BONO-nak semmilyen befolyása sincs. Amennyiben nem merül fel egyéb költség (az autóban okozott kár, baleset, sérülés, közlekedési vagy parkolási bírság, útdíj, híddíj, alagútdíj, az autó visszaadásakor elégtelen üzemanyag-mennyiség), az autókölcsönző cég a zárolást feloldja. BONO felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a fedezet visszatérítése hosszabb időt vehet igénybe. A BONO felhívja a figyelmet, hogy az autóbérleti/kölcsönzési szerződések magyarul nem, hanem kizárólag angol és a célország hivatalos nyelvén érhetők el. Az utas hiányos vagy nem megfelelő nyelvtudása miatt keletkezett károkért a BONO nem vállal semmilyen felelősséget.

8. Elállás a szerződéstől a szerződéses feltételek módosulása esetén

Az utas elállása

 1. A BONO kifejezetten fenntartja magának azt a jogot, hogy a katalógusban foglaltaktól kivételesen, indokolt esetben eltérjen. Ilyen esetben a BONO a katalógusban foglaltaktól való eltérésről, változásokról a szerződés megkötése előtt az utast írásban tájékoztatja.
 2. Ha a BONO az utazás időpontját, időtartamát, a meghirdetett közlekedési eszközt vagy programot az utazási szerződés létrejötte után lényegesen megváltoztatja, az utas a változás közlésétől számított a közlésben meghatározott időtartamon belül vagy határidőig elállhat a szerződéstől és a BONO a befizetett összeget és a díj után a jogszabályban előírt kamatot az utasnak teljes egészében visszafizeti. Az utast ilyen esetben megilletik a jelen szerződés 8./d) pontjában és a 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 8. §-ában foglalt jogok is. Amennyiben az utas a közlésben maghatározott időn belül nem jelenti be írásban az elállását az utazási szerződéstől, úgy az utazási szerződés teljesítése olyan ok miatt válik lehetetlenné, amiért az utas, mint jogosult a felelős.  Ebben az esetben a Ptk. 312. § (3) bekezdésének rendelkezései az irányadók.
 3. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, fuvardíj, adó, illeték, üzemanyagdíj változás, kerozinár emelkedés, valamint devizaárfolyam megváltozása miatt a BONO az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. (Az árfolyam tekintetében a BONO az Erste Banknak a szerződéskötés napján érvényes középárfolyamát tekinti irányadónak.)  Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, az utas elállhat a szerződéstől és a BONO a befizetett összeget és a díj után a jogszabályban előírt kamatot az utasnak teljes egészében visszafizeti. Az utast ilyen esetben megilletik a jelen szerződés 8./d) pontjában foglalt jogok is.
 4. Ha az utas nem a saját érdekkörében felmerült okból áll el, különösen, ha a díj emelkedésének mértéke a 8%-ot meghaladja, vagy a BONO az utazási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, illetőleg a program lényegesen megváltozott az utast a R. 8. § (2) és (3) bekezdéseiben és a 9. § (2) és (4) bekezdéseiben meghatározott jogok illetik meg:
 1. d/1) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha erre a BONO-nak lehetősége van,
 2. d/2) ha a BONO az (1) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utas követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt kamat megfizetését.
 3. d/3) fentieken túlmenően a BONO köteles az utasnak az elállás folytán felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni a vis maior esetét kivéve, illetve amennyiben a jelentkezők száma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb létszámot.

Nem minősül az utas saját érdekkörében felmerült okból történő elállásnak, ha azért áll el, mert az út, vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, ahová az utazást a Külügyminisztérium nem javasolja, kivéve, ha ez a külügyi álláspont a szerződés megkötésének napján már ismert volt. Ha a Külügyminisztérium ezen álláspontja a szerződés megkötése után kerül nyilvánosságra, akkor az utas a nyilvánosságra hozatal dátumától számított 7 napon belül jelentheti be elállását erre való hivatkozással. Ugyanezen fejezet b) pontjának második mondatát kell alkalmazni akkor, ha az utazásszervező helyettesítő szolgáltatást ajánl fel és annak elfogadásáról az utas a felajánlás napjától számított 7 napon belül nem nyilatkozik.

A BONO elállása

 1. A BONO legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a következő indokok miatt:
  1. a/1) ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható, az emberi életet és egészséget, illetve a vagyonbiztonságot veszélyeztető külső körülmény fenyegeti,
  2. a/2) ha a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el.

Amennyiben a BONO a fenti okok miatt az utazási szerződéstől eláll:
- az utas az eredetivel azonos vagy hasonló értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha a BONO-nak erre lehetősége van. Amennyiben a helyettesítő szolgáltatás alacsonyabb értékű az eredetinél, úgy a BONO köteles a díjkülönbözetet az utas részére az előírások szerint visszafizetni, amennyiben magasabb értékű az eredetinél, úgy a díjkülönbözet az utast terheli. Ha utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését és a díj után a jogszabályban előírt kamat megfizetését.

 1. Ha az utas szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti vagy sérti utastársai nyugalmát, kényelmét, érdekeit, utazását, az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja, akkor figyelmeztetés után a BONO jogosult azonnali hatállyal kizárni az utast az utazásból, jogosult elállni a szerződéstől, és az utast annak költségén visszaküldeni a kiindulási helyre. Ebben az esetben a BONO jogosult kárainak megtérítését követelni az utastól. Az utas köteles megtéríteni mindazt a vagyoni és nem vagyoni kárt, amelyet az utazási szerződés teljesítése alatt jogellenes vagy szerződésszegő magatartásával a BONO-nak okozott.

 

9. Elállás az utas részéről

Az utas – csoportos megrendelés esetén a megrendelő – írásban tett bejelentésével az indulás előtt bármikor elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az utas nem az utazási szerződés 8. pontjában foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől (illetve egyéb okból nem vehet részt az utazáson), úgy az utazásszervező bánatpénz jogcímén a részvételi díj alább meghatározott százalékát jogosult megtartani.  A részvételi díj magában foglalja az indulás előtt megrendelt és kifizetett fakultatív szolgáltatások (programok, étkezések stb.) díjait is.

Általános feltételek:

A lemondás és a szerződésszerű indulás közötti napok száma 60-35, a bánatpénz összege a részvételi díj 10%-a, 34-30 esetén a sztornódíj (bánatpénz) a részvételi díj 30%, 29-15 esetén 70%, 14-0 nap (no show) esetén a sztornódíj a részvételi díj 100%-a.

Az utazási szerződés létrejöttének dátuma után bármikor bármilyen okból bejelentett elállás esetén az utas az utazásszervezőnél a lemondás ügyintézése és adminisztrációja miatt felmerült átalánymunkadíjat köteles megfizetni. Az átalánymunkadíj összege egységesen 20 000 Ft/fő.

A fentiektől eltérő feltételeket az utazási szerződés megkötésekor külön közöljük. Az utazási szerződésben 35 napnál korábbi határidő csak akkor határozható meg, ha a külföldi közreműködő az elállásra 30 napnál korábbi határidőt kötött ki.

Szilveszteri út lemondása esetén a BONO a jelen feltételekben meghatározott bánatpénzen felül, 20 000 Ft ügyintézési díjat számol fel, amely összeg nem képezi részét az útlemondási biztosítás káralapjának.

Repülővel történő utazástól való elállás esetén a repülőjegy árának visszafizetése a repülőjegy típusa alapján kizárólag a légi fuvarozó és az utas között létrejött légi személyszállítási szerződésben (11. pont) meghatározott feltételek szerint lehetséges. A BONO a repülőjegy árát vagy annak a légi személyszállítási szerződésben meghatározott hányadát kizárólag a légi fuvarozó által történt visszafizetés után, a jegykiállító iroda 5000 Ft költségének levonásával téríti vissza az utasnak.

Amennyiben az utas lemondja foglalását, visszatérítésre csak abban az esetben tarthat igényt, ha előtte a teljes részvételi díjat befizette. A BONO ebben az esetben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a részvételi díjból, illetve az utas által fizetett egyéb rendeltetésű összegből történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti meg. Amennyiben az utas által befizetett összeg nem fedezi a BONO 9. pontban megállapított költségeit, illetve a bánatpénzt, az utas köteles azt (vagy a különbözetet) az elállás időpontjától (az elállás, illetve közlésének elmaradása esetén az utazás megkezdésének időpontjától) számított 8 napon belül a BONO-nak megfizetni.

Ha az utas a BONO által szervezett külföldi társasutazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a BONO-t illető, a 9. pontban részletezetteknek megfelelően az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott kártalanítási összeget, a biztosító társaság – útlemondási biztosítási szerződés megkötése esetén – a biztosítási szerződés feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt a külföldi társasutazáson, mert törvényes házastársa, gyermeke, szülője, testvére, vagy élettársa igazolt betegsége vagy halála következtében vált utazásképtelenné. A biztosítótársaság a kártalanítási összeget abban az esetben téríti meg, ha az utas (biztosított) az elállást írásban, az utazás megkezdésének időpontjáig bejelenti a BONO-nak.

Amennyiben az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások ellenértékére tarthat igényt. Az utas a részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti. Ha az utas a saját hibájából az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, az elállás miatt a 9. pont szerinti összeget tartozik megfizetni.

10. Szerződésmódosítás

Ha az utas az utazási szerződés egyes elemeinek (név, szállásfoglalás, kiegészítő szolgáltatások módosítása vagy törlése) módosítását kezdeményezi, köteles a BONO módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A módosítás költségéről a BONO a módosítás előtt tájékoztatja az utast. Az utazási szerződés lényeges elemeinek (úti cél, időpont, utazók létszámának csökkenése) módosítására az utas részéről csak a 9. pontban megadott kártalanítási összeg megfizetése mellett, az elállási jog gyakorlásaként, és új foglalás keretei között van lehetőség.

11. Hibás teljesítés

A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért a BONO felel. Nem EGT tagországban bejegyzett utazásszervező utazásainak belföldi értékesítése esetén a teljesítésért az utassal szemben a BONO úgy felel, mintha maga szervezte volna az utazást. Ha a BONO az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.

A BONO nem köteles a díjat leszállítani, ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
Ha az utazás megkezdését követően a BONO a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét teljesíteni nem tudja, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. A helyettesítő szolgáltatás részleges vagy teljes igénybe vétele az utassal megkötött szerződés értelemszerű módosítását jelenti. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha a BONO ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, a BONO köteles az utast – kérésére – az utazás kiinduló helyére szállítani, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett szolgáltatások értékével csökkentett díjat visszafizetni. Az utazási szerződés lehetetlenülésére és teljesítésének megtagadására a Ptk. megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a csoportkísérővel és a helyszíni szolgáltatóval, ezek hiányában a BONO-val közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős. A csoportkísérő köteles közreműködni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentése során. Az utaskísérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas a panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. A csoportkísérő köteles a BONO-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. A BONO kizárja a felelősségét az utasnál keletkezett minden olyan kárért, amely az üzemeltető légitársaság magatartása (járattörlés, késés, túlfoglalás, beszállás megtagadása) miatt következett be vagy arra vezethető vissza.

Az utazás időtartama alatt az utas és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában, és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek, teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget az utazásszervező kizárja.

Repülővel történő utazás esetén a BONO felhívja az utas figyelmét, hogy a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállítási szerződés a BONO és az utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utas és a légitársaság között jön létre. A légi személyszállítási szerződés teljesítésére a Ptk., a 2005. évi VII. törvény a 261/2004/EK rendelet és a 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet rendelkezései valamint a szerződő légitársaság üzletszabályzatának előírásai vonatkoznak.

A BONO tájékoztatja az utast, hogy a varsói, a berni és a montreáli egyezmények korlátozzák a közreműködőiért való felelősséget. A varsói egyezményt az 1964. évi XIX. tv., a berni egyezményt az 1986. évi II. tv., a montreáli egyezményt a 2005. évi VII. tv. hirdette ki.

Tengeri vagy unión belüli belvízi hajóút esetén a BONO felhívja az utas figyelmét, hogy a 1177/2010/EK rendelet alapján a tengeri és/vagy belvízi személyszállítási szerződés a BONO és az utas között megkötött utazási szerződéstől függetlenül, minden esetben kizárólag az utas és a hajóstársaság között jön létre. A hajóstársaság magatartása (késés, hajójárat törlés, poggyászkár, baleset stb.) miatt az utasnál keletkezett károkért a hajóstársaság köteles helytállni.

A BONO tájékoztatja az utast, hogy a belépőjeggyel látogatható sport és kulturális rendezvények tekintetében a BONO a rendezvényt szervező közvetítője, a rendezvény, az arra szóló belépőjegy, annak használata, részvételi feltételei nem részei az utazási szerződésnek. Ennek következtében a Ptk. alapján a rendezvény megtartásával kapcsolatos változások (időpontváltozás, törlés stb.) miatt az utasnál bekövetkezett közvetlen és közvetett károkért nem a BONO, hanem a rendezvényt szervező tartozik felelősséggel és helytállási kötelezettséggel. Az utas rendezvényszervezővel szembeni igényérvényesítését megalapozó szerződést a belépőjegy testesíti meg.

A BONO felel az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, különösen, ha

 1. a szerződés teljesítésben mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza, vagy
 2. a hibák olyan harmadik személy magatartására vezethetők vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincsen kapcsolatban, s a hibát a BONO kellő gondossággal sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
 3. vis major esete következett be. Ilyennek minősül az olyan szokatlan, előre nem látható körülmény, amely a BONO érdekkörén kívül áll, s amelynek következményeit a BONO a legkörültekintőbb gondosság esetén sem lett volna képes elhárítani.

A BONO az b) és c) pont esetében köteles az utasnak segítséget nyújtani.

A BONO a kártérítési felelősségét a részvételi díj kétszeresében korlátozza.

12. Kapcsolattartás a célállomáson

A BONO az utazás megkezdése előtt legalább hét nappal – ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, az utazási szerződés megkötésekor – köteles az utast [a b) pont esetében a kiskorú törvényes képviselőjét] írásban tájékoztatni a következőkről:

 1. arról a telefonszámról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazási vállalkozóval történő kapcsolatfelvételt. A BONO ezt az ügyeleti telefonszámot az ajánlaton, a foglaláson, a visszaigazoláson, az utazási feltételekben vagy az írásbeli utastájékoztatón tünteti fel. 
 2. kiskorú külföldi utazásainak vagy tartózkodásának esetében a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről.

A jelen általános szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv valamint a 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
Az utazási szerződés nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt jogorvoslatért az utas a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testülethez fordulhat.
A szerződő felek a perérték nagyságától függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességében állapodnak meg.
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztó panaszával a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu).
Felügyeleti szerv: Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály. Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
 
A jelen utazási szerződést átolvastam, annak pontjaira felhívták a figyelmemet, a bíróság kizárólagos illetékességét egyedileg tárgyalták meg velem, a feltételeket megértettem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, és ezt aláírásommal tanúsítom:

Budapest, …...............................................

Utas (Megrendelő)